تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1372 
فلسفه اجتماع 
منچستر انگلستان 
 
اجتهاد