مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمود
نام خانوادگی:تقی زاده داوری
نخصص ها:فقه و اصول ، جامعه شناسی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد