سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سمینار دین و جامعه در عصر قاجار ایران در دانشگاه آکسفورد  
محقق 
1377/06/01 
 
مشارکت علمی 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی  
مدیر گروه جامعه شناسی  
1376/07/01 
1384/03/31 
اجرائی علمی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق (ع) 
معاون پژوهشی دانشکده الهیات  
1377/01/31 
1378/01/31 
علمی اجرائی  
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
ریاست 
1379/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
معاون پژوهشی  
1383/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای اسلامی استان قم 
عضو پژوهش شورا 
1383/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کمیته اجرائی استان  
رئیس برگزاری هفته پژوهش 
1385/10/01 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی ‏امام خمینی ‏ 
مدیر گروه جامعه ‏شناسی ‏ 
1376/07/01 
1384/03/31 
علمی اجرائی  
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
ریاست 
1379/07/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای استان قم 
عضو پژوهش شورا 
1383/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1363/07/01 
1369/03/31 
تفكرات اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبائی 
مدرس 
1367/07/01 
1369/03/31 
تفكرات اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه امام صادق 
مدرس 
1365/07/01 
1378/03/31 
حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1376/07/01 
1385/03/31 
علوم سیاسی و معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
1377/07/01 
 
تفكرات اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
جامعه شناسی سیاسی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1381/07/01 
1385/03/31 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشكده صدا و سیما قم 
مدرس 
1377/01/01 
1378/03/31 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم  
مدرس 
1378/07/01 
1384/03/31 
علوم سیاسی و دین شناسی 
تدریس 
جامعه الزهراء قم  
مدرس 
1380/07/01 
1384/03/31 
فلسفه تاریخ و شیعه درجهان  
تدریس 
دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی ‏ 
مدرس 
1363/07/01 
1369/03/31 
تفکرات اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده علوم اجتماعی ‏ 
مدرس 
1367/07/01 
1369/03/31 
تفکرات اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه امام صادق دانشکده های تبلیغ 
مدرس 
1365/07/01 
1378/03/31 
حقوق ٰ اقتصاد و علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی ‏ 
مدرس 
1377/07/01 
 
تفکرات اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
1379/07/01 
1380/03/31 
جامعه شناسی سیاسی 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما قم‏ 
مدرس 
1377/07/01 
1378/03/31 
مبانی جامعه شناسی